item5
item3a
item2
item3
item4
item6

Villkor för lån

LOGIN STYRELSE
item7
item8
Ungt strak1f
VEM FÅR LÅNA u
LÅNETIDEN u
VILLKOR u
VEM FÅR LÅNA u
LÅNETIDEN u
VILLKOR u
item4a

1.

Järnåkerfonden håller låneinstrumentet försäkrat. Låntagaren ska till Järnåkerfonden, plusgiro 4982865-0, betala försäkringspremie för låneperioden.

2.

Låneinstrumentet ska vårdas väl och får inte utsättas för risk att skadas eller förloras. Vid transport ska instrumentet hållas under noggrann uppsikt.

3.

Utöver normal vård får inga åtgärder ske med instrumentet utan godkännande i förväg av Järnåkerfondens instrumentförvaltare eller ordförande (se kontaktsidan).

4.

Om instrumentet behöver repareras står Låntagaren själv
för reparationskostnaden upp till 5 000 kr, om inte Järnåkerfonden finner särskilda skäl att jämka detta belopp.

5.

Det kan förekomma att lånet behöver avbrytas för större reparationer. Järnåkerfonden samråder då alltid med Låntagaren. Under reparationstiden kan Järnåkerfonden inte garantera Låntagaren ett annat instrument. Under reparationstiden står Järnåkerfonden för försäkringspremien.

6.

Låntagaren ska vid lånetidens slut personligen återlämna instrumentet till Järnåkerfondens instrumentförvaltare.

7.

Avseende lån på ett år: Om Järnåkerfonden beviljar förlängt
lån
så tecknas ett nytt låneavtal normalt på ett år. Då ska Låntagaren före den 15 januari kontakta instrumentförvaltaren
för besiktning av instrumentet.

8.

Järnåkerfonden kan avbryta lånet och upphäva låneavtalet
om Låntagaren

- inte betalar försäkringspremien i rätt tid (se punkt 1)

- missköter instrumentet eller vidtar åtgärder med det
utan godkännande (se punkt 2 och 3)

- inte visar upp instrumentet för besiktning
vid förlängning av ett lån.

- påtagligt brister i god vandel

9.

Låntagare med ettårskontrakt ska senast den 30 juni varje år redovisa sin verksamhet med instrumentet de senaste 18 månaderna och de kommande 18 månaderna. Redovisningen görs i ett särskilt formulär som skickas ut till berörda låntagare.

WEBMASTER
Logo2