Att låna instrument

Fonden har med åren fått stor betydelse för svenskt musikliv. På grund av värdestegringen på äldre stråkinstrument är det numera endast få musiker som kan köpa ett eget instrument av mästarhand. Mot denna bakgrund är det särskilt glädjande att långt fler instrumentalister än tidigare genom lån ur Järnåkerfondens samling nu får möjlighet att spela på kvalitetsinstrument.

Ansök

Vem kan få låna?

En låntagare ska vara svensk medborgare eller ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Sverige. Ansökningar om lån prövas från fall till fall. I första hand kommer dessa kategorier av musiker i fråga:

1. unga lovande musiker med utbildningen bakom sig
2. solister som framträder regelbundet med professionella orkestrar
3. kammarmusiker med regelbunden konsertverksamhet
4. konsertmästare/stämledare i professionell symfoni- eller kammarorkester
5. professionella musiker som har särskilda skäl för ett lån

Lånetid

Lånetiden bestäms efter de särskilda behoven och är längst ett år (normalt räknat från den 15 januari). Om en Låntagare önskar få sitt lån förlängt ska en ansökan om det ges in till Fonden i god tid före lånetidens utgång.

Avseende lån på ett år: Om Fonden beviljar förlängt lån så tecknas ett nytt låneavtal på ett år. Då ska Låntagaren före den 15 januari personligen kontakta Järnåkerfondens instrumentförvaltare, Paul Barter, för besiktning av instrumentet.

Paul C. Barter Violinateljé

Prästgatan 78

111 29 Stockholm

Villkor för lån

1. Järnåkerfonden håller låneinstrumentet försäkrat. Låntagaren ska till Järnåkerfonden, bankgiro 5991-6775, betala försäkringspremie för låneperioden.
2. Låneinstrumentet ska vårdas väl och får inte utsättas för risk att skadas eller förloras. Vid transport ska instrumentet hållas under noggrann uppsikt.
3. Utöver normal vård får inga åtgärder ske med instrumentet utan godkännande i förväg av Järnåkerfondens instrumentförvaltare eller ordförande (se kontaktsidan).
4. Om instrumentet behöver repareras står Låntagaren själv för reparationskostnaden upp till 5 000 kr, om inte Järnåkerfonden finner särskilda skäl att jämka detta belopp.
5. Det kan förekomma att lånet behöver avbrytas för större reparationer. Järnåkerfonden samråder då alltid med Låntagaren. Under reparationstiden kan Järnåkerfonden inte garantera Låntagaren ett annat instrument. Under reparationstiden står Järnåkerfonden för försäkringspremien.
6. Låntagaren ska vid lånetidens slut personligen återlämna instrumentet till Järnåkerfondens instrumentförvaltare.
7. Avseende lån på ett år: Om Järnåkerfonden beviljar förlängt lån så tecknas ett nytt låneavtal normalt på ett år. Då ska Låntagaren före den 15 januari kontakta instrumentförvaltaren för besiktning av instrumentet.
8. Järnåkerfonden kan avbryta lånet och upphäva låneavtalet om Låntagaren – inte betalar försäkringspremien i rätt tid (se punkt 1) – missköter instrumentet eller vidtar åtgärder med det utan godkännande (se punkt 2 och 3) – inte visar upp instrumentet för besiktning vid förlängning av ett lån – påtagligt brister i god vandel.
9. Låntagare med ettårskontrakt ska vid anmodan redovisa sin verksamhet med instrumentet för den gångna låneperioden. Redovisningen görs i ett särskilt formulär på Järnåkerfondens webbsida.

Ansök om ett lån/omlån

Max filstorlek: 2 MB.
GDPR(Obligatoriskt)
GDPR(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Redovisning av låntagarens verksamhet (vid anmodan)

Max filstorlek: 2 MB.
GDPR(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.